Комисията е в състав от 3 лекари, всички с призната клинична специалност, от които 1 председател.
В комисията работят 1 социален работник – секретар РЕЛКК, 2 медицински сестри и 1 сътрудник социални дейности.
Освидетелстват се лица с:
       Временна неработоспособност
       Трайно намалена и загубена работоспособност
       Други, предвидени в нормативните документи
ОТЕЛК осъществява:
Контролна и методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържа връзка с  ТП на НОИ и Дирекция „Социално подпомагане“.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИТВАНИЯ към ТЕЛК Велико Търново
може да получите на телефон 088 2902 385

от 9:00 до 11:00 часа всеки работен ден

Телефони за контакт с отделението:

Тел.за контакти: 062 / 52-66-26
 

E-mail: telk@mobaltarnovo.com