Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори.

Разположена е на партерния етаж на стационара, осигурена е с площ и  зонирана съгласно ЗЛСАХМ.
В Аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи.
Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ.
Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Аптеката е част от Болничната информационна система  за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане лекарствената терапия на всеки пациент.
В Болничната аптека работят 1 магистър фармацевт, 1 помощник фармацевт и 2 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Маг. фармацевт: Анна Манчева – Управител Болнична аптека
Маг. фармацевт: Христина Христова
Пом. фармацевт: Доля Тонева