Приемно-консултативни кабинети/ПКК/ са структурно звено към Консултативно-диагностичен блок/КДБ/. Приемът в болницата се осъществява в КДБ чрез Приемно-консултативни кабинети и чрез Спешно отделение/СО/, където на основание на индикациите за хоспитализация пациентите се приемат: в СО-по спешност и в ПКК – планов прием и по спешност. При планов прием се включват в „Листа на чакащи”, чрез която се планира датата на приема съобразен със състоянието на пациента.

В структурата на ПКК са обособени три сектора:

І.Приемен офис

ІІ.Приемно- консултативни кабинети:

В структурата са разкрити 22 консултативни кабинети, по всички специалности в болницата,повече от които работят на функционален принцип.

ІІІ. Кабинети за функционална диагностика – 11 броя, за функционално изследване на дишането (ФИД); бронхологичен; за функционално изследване на сърдечно-съдовата система;ЕКГ;за ултразвукова диагностика–2броя;за ендоскопска диагностика; за превенция и контрол на ВБИ; Електроенцефалографски изследвания/ЕЕГ/; за доплер Сонографска диагностика/ДСГ/; електромиаграфско изследване/ЕМГ/; за Ехокардиография.

ДЕЙНОСТИ

В приемен офис се управлява приема на пациентите насочени от доболничните лечебни заведения, регулира обслужването им от специализираните кабинети. Отделението е в единна болнична система, където всички постъпващи пациенти получават уникален номер в история на заболяването, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в болницата. Осъществява регистрация на личните документи в електронната система”Ристрационна система за здравноосигурителни събития на изпълнители на МП”чрез електронна автентификация на ЗОЛ и програма „Хадис” при приемане и изписване на пациентите от МОБАЛ. Регулира и координира междуотделенческата консултативна помощ. Обслужва плановата консултативна помощ между др.ЛЗ и МОБАЛ по договор. Обработва болничната документация. Обслужва с информация гражданите.

Кабинетите на функционален принцип са разкрити по всички основни и профилни специалности съобразно клиничните отделения на болницата, включват кабинет за едноскопска диагностика(горна и долна ендоскопия), кабинет за функционално изследване на дишането.

Специалистите осигуряват високоспециализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации на вече хоспитализирани пациенти и консултации за ТЕЛК. В отделението се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да проведат консултативен преглед или да получат друга здравна услуга.

В кабинетите за функционална диагностика се осъществява ехографска и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт; функционална диагностика на Сърдечно съдовата система- Холтер-ЕКГ, Стрест тест, ехокардиографии, ЕКГ, ФИД, Бронхоскопска диагностика и др.

Отделението разполага с високо квалифицирани лекари, специалисти по здравни грижи, и специализирана медицинска апаратура за диагностика на Гастроинтестиналния тракт и Сърдечно-съдовата система.

В ПКК работят 6 лекари, 10 медицински сестри и 3 санитари.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Христо Христов –Началник ПКК- специалност „Гастроентерология и диететика”; „Вътрешни болести”; ”Здравен мениджмънт”.

Д-р Йорданка Дончева– специалност „Вътрешни болести”

Д-р Снежана Георгиева Димитрова – специалност по „Вътрешни болести”; сертификати по ултразвукова диагностика- Кабинет по Ултразвукова диагностика.

Д-р Лилия Василева-Бояджиева– специалност по „Кардиология”; сертификат по „Ехокардиография”

Старша медицинска сестра – Стелка Коева – бакалавър „Ръководител на здравни грижи”.

д-р Христо Христов
Началник ПКК

...

д-р Снежана Георгиева
Ултразвукова диагностика

...

д-р Йорданка Дончева
Вътрешни болести

....

д-р Лилия Василева
Кардиология

....

Телефони за контакт с отделението:

Тел. за контакти: 062/52-66-05
 

E-mail: priemen@mobaltarnovo.com