УСЛУГИ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ ОКАЗАНА ОТ МОБАЛ „Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ“ АД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1 Първичен преглед 40.00
1.1 Първичен преглед в Инфекциозно отделение 50.00
2 За един ден престой болнично лечение в отделения с терапевтичен профил 100.00
3 За един ден престой болнично лечение в отделения с хирургичен профил 125.00
4 За един ден престой болнично лечение в ОАРИЛ 200.00
5 Ползване на самостоятелна стая със санитарен възел
5.1              в Родилно отделение 30.00
5.2              във Второ хирургично отделение 50.00
5.3              във ГЕО 30.00
5.4              в Детско отделение 30.00
5.5               Първо вътр. отделение 20.00
5.6              в НХО 50.00
5.7              в Отделение по очни болести – стая № 1 20.00
5.8              в Отделение по кардиология 35.00
5.9              в Инфекциозно отделение 25.00
6 Ползване на легло в самостоятелна стая в НХО 25.00
7 Ползване на стая Кенгуру грижа за 24 часа 50.00
8 Ползване на ВИП стая в Отделение по очни болести – стая № 2 35.00
8.1 Ползване на ВИП стая в Отделение по очни болести – стая № 6 30.00
9 Ползване на самостоятелна стая без санитарен възел 16.00
10 Ползване на допълнително легло за придружител в стая със санитарен възел 10.00
11 Ползване на допълнително легло за придружител в стая без санитарен възел 5.00
12 Индивидуален пост от медицинска сестра за 12 часа 60.00
13 Идивидуален пост от санитар за 12 часа 30.00
14 Избор на оперативен специалист по желание 200.00
15 Избор на ден от оперативния график 45.00
16 Потребителска такса - КП 5.80
16.1 Потребителска такса - прегледи 2.90
16.2 Потребителска такса - прегледи (пенсионер) 1.00
17 Интравенозни инфузии на амбулаторни пациенти в отделение по кардиология 30.00
18 Интравенозни инфузии за "Mabthera" на амбулаторни пациенти в отделение по кардиология 30.00
19 Такса за разглеждане на документи във връзка с участие в клинични проучвания 1100.00
20 Такса за преразглеждане на документи във връзка със сключване на анекс към договор за клинични поручвания 300.00
21 Копие от История на заболяването до съдебните власти, органите на досъдебното и съдебното производство 40.00
22 Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвянето и/или подготовката на медикаменти 1200.00
23 За извъшване на клинични изпитвания на територията на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД 15% от общият бюджет на кл. изпитване
24 Избор на лекар анестезиолог за даване на анестезия 100.00
25 Комплексна здравна услуга, извършвана в ОФТР, която съдържа: настаняване в стационара на ОФТР, храна, медицинско наблюдение и провеждане на рахабилитационни процедури. 90.00 лв. за стационарен леглоден
26 Измерване на индекс глезен - ръка при пациенти под 65 г. 10.00
27 Измерване на индекс глезен - ръка при пациенти на 65 и повече години 5.00
28 Измерване на индекс пръст - ръка 20.00
29 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор 40.00
30 Тест Антиген - SARS - CoV-2 35.00
31 Тест Антитела - SARS - CoV-2 35.00
32 Вземане на материал за изследване на назофарингиален секрет за Ковид 19 - антиген, извършване на диагностика на същия и издаване на зелен сертификат за направения бърз антигенен тест 10.00

1 Анализ на урина - комплексно (без седимент) 3.00
2 Седимент 3.00
2.1 Седимент - 12 показателя 8.50
3 Анализ на изпражнения 3.00
4 Хематологични изследвания - Hb,Ery,Leuc,Ht,MCHC,Tr,MCV 5.00
5 Ретикулоцити, време на кървене, време на съсирване - за всеки показател по: 2.50
6 Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити - за всеки показател по: 4.00
7 СУЕ 1.50
8 Протромбинов комплекс, фибриноген, аРТТ - за всеки  по: 3.50
9 Общ холестерол 3.00
10 HDL , LDL  холестерол - за всеки показател по: 3.00
11 Триглицериди 3.00
12 Субстрати - глюкоза, креатинин, общ белтък, албумин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, тимолова проба - за всеки показател по: 3.00
13 Електролити - Na, K,Cl,Ca,P,Fe, Mg - за всеки  по: 3.50
14 Ензими - АСАТ, АЛАТ, АФ, ГГТ, Креатинкиназа, КК-МВ, амилаза, ЛДХ - за всеки  показател по: 4.00
15 Алкално киселинно равновесие 10.00
16 Изследване на бъбречни и жлъчни конкременти 2.90
17 Имуноглобулини - A, G, M, протеинограма- за всеки  по: 12.00
18 Полови хормони - Пролактин, ФСХ, ЛХ - за всеки  по: 15.00
19 Тиреоидни хормони - FT 3, FT 4, TSH - за всеки по: 12.00
20 Тропонин 17.00
21 Дедимер 17.00
22 Микроалбумин 12.00
23 Гликиран хемоглобин 12.00
24 С-реактивен протеин и ревматоидни фактори - за вески показател по: 8.00
25 Антистрептолизинов титър (ASO) 5.00
26 В 12, фолиева киселина, феритин, инсулин, С пептид, ТАТ (anti-Tg), MAT (анти - ТРО) - за всеки показател по: 15.00
27 Витамин D 20.00
Туморни маркери
28 He4 50.00
29 PSA 15.00
30 СА -19-9, СА 125, HCG 15.00
31 СЕА 15.00

1 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстован метод (с тест-реагенти анти - А, анти - В, анти - АВ, анти - D и тест аритроцити А1, А2, В и 0) 12.00
2 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н 7.00
3 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 52.00
4 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен, ензимен метод и индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 35.00
5 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 52.00
6 Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифични тест - реагенти 48.00
7 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест - реагенти с anti-IgG и анти - комплеменатрен (C') тест - реагент 20.00
8 Определяне специфичността и титъра  на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 38.00
9 Определяне титъра на имунните анти - А и анти - В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглуболинов (Coombs) метод 28.00
10 Тест за съвместимост 45.00

І Пробонабиране:
1.1 Вземане на венозна кръв 3.00
ІІ HIV антитела по ELISA 15.00
ІІІ Маркери на хепатит B по ELISA
1 HBsAg 20.00
2 Anti HBs 20.00
3 anti-HBc IgM 22.00
4 anti-HBc total 22.00
5 HBeAg 22.00
6 Anti Hbe 22.00
IV Хепатит C ( aHCV ) по ELISA 22.00
V Хепатит A ( aHAVIgM ) по ELISA 20.00
1 Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgM ) 25.00
2 Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgG ) 25.00
3 Цитомегаловирус (CMV lgM ) 22.00
4 Цитомегаловирус (CMV lgG ) 22.00
5 Лаймска болест ( M Lyme lgM ) 28.00
6 Лаймска болест ( M Lyme lgG ) 28.00
7 Rotavirus Ag 10.00
8 Helicobacter pylori lgG 20.00
9 Helicobacter pylori Ag 28.00
10 Wasserman
10.1           - RPR - Carbon 10.00
10.2           - TPHA (специфичен тест ) 15.00
11 Covid 19 - Ag - бърз тест по желание на гражданите 20.00
12 Пакет вирусологични изследвания за предстояща оперативна интервенция
13 HIV, HbsAg, aHCV 60.00
14 Консултация с вирусолог 20.00
В цената на изследванията е включена такса биологичен материал
15 Комбиниран тест за грип: тест касета Inf A - Ag + тест касета Inf B - Ag 36.00
16 Тест за грип Anti - Inf A IgM по ELISA 30.00
17 Тест за грип Anti - Inf B IgM по ELISA 30.00

1 Гърлени секрети, храчка - по 15.00
2 Урини 12.00
3 Раневи секрети 15.00
4 Хемокултури 19.00
5 Пунктати 15.00
6 Ликвори 15.00
7 Влагалищни секрети 15.00
8 АБ 10.00
9 Фекална маса и ректален секрет 15.00
10 Анални секрети 15.00
11 Проби околна среда 15.00

Специални изследвания
(В цената не е включено контрастно вещество)
1 Венозна урография 60.00
2 Цистографии 60.00
3 Ретроградна пиелоуретрография 60.00
4 Сакокаудография 60.00
5 Хистеро-салпингографии (полова система) 70.00
6 Периферна ангиография на крайници 350.00
Компютър томограф
(В цената не е включено контрастно вещество и инжекторния консуматив)
7 Глава - нативно изследване 150.00
8 Глава - с контраст 180.00
9 Бял дроб - нативно изследване 150.00
10 Бял дроб - с контраст 180.00
11 Корем - нативно изследване 150.00
12 Корем - с контраст 180.00
13 Малък таз - нативно изследване 150.00
14 Малък таз - с контраст 180.00
15 Корем+малък таз с контрас 180.00
16 Гръбнак - нативно изследване 150.00
17 Гръбнак - с контраст 180.00
18 Крайници - нативно изследване 150.00
19 Крайници - с контраст 180.00
20 Виртуална колоноскопия 150.00
21 СТА-Компютър-томографска ангиография 200.00
22 ЯМР - на един анатомичен обект (В цената не е включено контрастно вещество) 450.00
23 ЯМР - изследване на два съседни обекта (В цената не е включено контрастно вещество) 700.00
24 Венозна анестезия за ЯМР 100.00
25 Мамография на една гърда 30.00
26 Мамография на двете гърди 60.00
Графии на храносмилателна система
27 Иригография 60.00
28 Хранопровод, стомах дуоденум и тънки черва 50.00
29 Обзорна графия на корем 40.00
Забележка: В цената не е включено контрасното вещество
Конвенционални изследвания
30 Графия на бял дроб 40.00
31 Обзорна графия на отделителна система 40.00
32 Сърце с контрастиране на хранопровод 50.00
Графии на кости
33 Череп /в две проекции/ 50.00
34 Графия на околоносни кухини 35.00
35 Специални черепни центражи 50.00
36 Носни кости 30.00
37 Шийни прешлени /в две проекции/ 50.00
38 Шийни прешлени /в четири проекции/ 70.00
39 Предмишница /в две проекции/ 45.00
40 Раменна става /в една проекция/ 35.00
41 Раменна става /в две проекции/ 50.00
42 Лакетна става /в две проекции/ 45.00
43 Гривнена става /в две проекции/ 45.00
44 Длан /в две проекции/ 45.00
45 Гръдни прешлени /в две проекции/ 50.00
46 Лумбални прешлени 50.00
47 Графия на ребра /в две коси проекции/ 50.00
48 Таз 40.00
49 Тазобедрена става /в една проекция/ 35.00
50 Тазобедрена става /в две проекции/ 50.00
51 Бедрена кост /в две проекции/ 45.00
52 Подбедрица /в две проекции/ 45.00
53 Колянна става /в две проекции/ 50.00
54 Глезенна става /в две проекции/ 50.00
55 Стъпало /в две проекции/ 45.00
56 Скопия на бял дроб 45.00
57 Скопия на корем 45.00
58 Венозна манипулация /поставяне на абокат и въвеждане на контрасно вещество/ 20.00
59 Консултация от лекар от Отделението по образна диагностика за образни изследвания, проведени в друго лечебно заведение 50.00
60 Издаване на копие на резултат от образно изследване 30.00
61 Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху диск 20.00
62 Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху рентгенов филм 10" * 12" 6.00
63 Изготвяне на копие на запис на образно изследване върху рентгенов филм 14" * 17" 12.00
64 ЯМР - на един анатомичен обект (В цената не е включено контрастно вещество) - за пациенти, насочени към МОБАЛ АД гр. В. Търново от МЦ "Хипокрена" - гр. Севлиево 350.00
65 ЯМР изследване на два съседни обекта /без смяна на антена/ -  (в цената не е включено контрастно вещество) - за пациенти, насочени към МОБАЛ АД гр. В. Търново от МЦ "Хипокрена" - гр. Севлиево 450.00

1 ЕЕГ /електроенцефалография/ 30.00
2 ЕМГ /електромиография/ 50.00
3 ДСГ /доплерова сонография/ 50.00
4 Вегетологични проби 10.00

1 ЕКГ /електрокардиография/ 20.00
2 Ехокардиография 70.00
3 Холтер - ЕКГ 50.00
4 Велоергометрия 50.00
5 Абдоминална ехография 70.00
6 Ендоректална ехография 20.00
7 Ехография на отделителна система   /бъбреци,пикочен мехур,простата/ 50.00
8 Ехография на щитовидна жлеза 30.00
9 Ехография на тестиси 30.00
10 Функционално изследване на дишането - ФИД /спирометрия/ 10.00
11 Венозна анестезия за ендоскопско изследване 80.00
12 ФГС-стандартно изследване 70.00
13 ФГС с биопсия 80.00
14 ФКС - стандартно изследване 140.00
15 ФКС  с биопсия 150.00
16 ФСС 60.00
17 ФСС с биопсия 70.00
18 Аудиометрия 20.00
19 Фибробронхоскопия 40.00
20 Кожно-алергичен тест 20.00
21 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 20.00
22 Медицински преглед по обструктивна сънна апнея 30.00
23 Скринингово мониториране на дихателните разстройства на съня 22.00

1 Оглед с Голдман на едно око 10.00
2 Лазерна обработка на 1 око 40.00
3 Периметрия 15.00
4 Преглед от професор 40.00
5 Преглед от научен сътрудник 25.00
6 Гониоскопия 10.00
7 Пахиметрия 10.00
8 Апланационна тонометрия 10.00
9 Изследване на двойни образи 15.00
10 Екзофталмометрия 5.00
11 Отстраняване на чуждо тяло от око 40.00
12 Отстраняване на кърлуж от око 40.00
13 Отстраняване на чуждо тяло от клепак/ епилация на мигли 20.00
14 Отстраняване на конци 20.00
15 Поставяне на контактни лещи 20.00
16 Субконюнктивна инжекция 15.00
17 Ретробулбарна инжекция 15.00
18 Промивка на слъзни пътища /1 око/ 10.00
19 Поставяне и сваляне на очна протеза 20.00
ИЗБОР НА ЕКИП ЗА:
20 Оперативно отстраняване на катаракта 330.00
21 Оперативни процедури на окото с голям обем и сложност 350.00
22 Оперативни процедури със среден обем и сложност 130.00

Физиотерапевтични процедури
1 Електрофореза НЧТ 5.00
2 Бипулсатор НЧТ 5.00
3 Интерферема СЧТ 5.00
4 Магнитотерапия
4.1 Магнитотерапия поле 5.00
4.2 Магнитотерапия цяло тяло 6.00
Високочестотни процедури
5 Микровълнова терапия МВТ 5.00
6 Д'Арсонвал 5.00
Фототерапия
7 Солукс УВЛ 5.00
8 Ултразвук на едно поле 6.00
9 Аерозолотерапия 3.00
10 Eлектростимулации 5.20
Хидротермотерапия
11 Парафинотерапия до 3 полета 10.00
Измервания
12 Сантиметрия до 6 показателя 5.00
13 Ъглометрия до 6 стави 10.00
14 ММТ (горен, долен крайник или лицева мускулатура) 10.00
Масажни процедури
15 Масаж на цяло тяло 35.00
16 Частичен масаж 20.00
17 Пакет частичен лечебен масаж – 10 процедури 180.00
18 Пакет масаж цяло тяло – 5 процедури 150.00
Кинезитерапия
19 Лечебна гимнастика със специални методики 20.00
20 Кинезитерапевтичен комплекс при ортопедични и неврологични заболявания 15.00
21 ЛФК бебета и деца с ДЦП по невроразвойни методики 20.00
22 Пакет ЛФК бебета и деца с ДЦП – 10 процедури 180.00
23 Уред за пасивна мобилизация (горен или долен крайник) 5.00
24 ПИР 10.00
25 Лимфодренаж два крайника 6.00
26 Лимфодренаж крака + пояс 8.00
27 Криотерапия 5.00

1 Изработване на биопсичен материал с биопсичен отговор 120.00
2 Консултация на готов хистологичен препарат 20.00
3 Цитологично изследване на материал 10.00
4 Престой на труп в хладилна камера  за 1 час 1.50
5 Аутопсия с хистологии 800.00
6 Балсамация 300.00
7 Тоалет и обличане на труп в рамките на работното време от служител на МОБАЛ АД 50.00
8 Тоалет и обличане на труп в почивни и празнични дни от служител на МОБАЛ АД 60.00
9 Съдебно удостоверение със издаване на медицински документ 50.00

1 Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор 8.00
2 Издаване на медицинско свидетелство за профес. шофьор 20.00
3 Издаване на медицинско свидетелство за работа по 4.00 лв за преглед
4 Преиздаване на медицински документ 10.00
5 Издаване на медицински документ 10.00
6 Издаване на медицински документ при нездравноосигурени пациенти 10.00

1 Хирургична превръзка 15.00
2 Първична хирургична обработка на рана /без хирургичен шев/ 20.00
3 Първична хирургична обработка на рана /с хирургичен шев/ 40.00
4 Екстирпация на нокът 40.00
5 Ексцизия на нокътна гънка, нокътно легло 60.00
6 Хирургична вторична обработка, включително с ексцизия на рана, вторичен шев, обработка на изгорени повърхности 25.00
7 Вземане на биопсичен материал от кожа, подкожие, лимфен възел 16.00
8 Инцизия на повърхностен флегмон 30.00
9 Ексцизия или екстирпация на доброкачествено образувание на меки тъкани 20.00
10 Извършване на венозна манипулация 15.00
11 Извършване на мускулна манипулация 10.00
12 Екстирпация на чуждо тяло от меки тъкани 18.00
13 Катетъризация 25.00
14 Вторични хирургични обработки
14.1  - смяна на превръзка 16.00
14.2 - сваляне на конци 16.00
15 Измерване на кръвно налягане 6.00
16 Вадене на кърлеж и поставяне на ТАП 30.00
17 Чуждо тяло в окото 22.00
18 Сваляне на гипс при нездравноосигурени пациенти 12.00
19 Гипсова имобилизация при нездравноосигурени пациенти 22.00

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 836.00
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 1310.00
3 Оперативни процедури за задържане на бременност 410.00
4 Преждевременно прекъсване на бременността
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително 403.00
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. 611.00
5 Раждане
5.1 Нормално раждане 1847.88
5.2 Раждане чрез цезарово сечение 1296.00
6 Грижи за здраво новородено дете 842.40
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1553.00
8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 2313.00
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1900.00
10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 2510.00
11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 7202.82
12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 2622.22
13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 3834.00
14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 6700.00
15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант 8453.59
15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант 15083.07
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 780.00
17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 1247.40
17.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 1676.70
18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години 2235.60
18.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години 2980.80
19.1 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен 1188.00
19.2 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор 2019.60
20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 4626.72
20.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 7128.00
21.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години 4526.86
21.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години 5508.00
22.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години 5325.72
22.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години 7128.00
23.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години 5160.67
23.2 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години 7646.40
24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 2025.00
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1474.20
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 4536.00
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 3470.00
28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 6010.00
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 1034.53
30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години 2753.00
30.2 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години 3170.70
31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години 8100.00
31.2 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години 9450.00
32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години 980.00
32.2 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години 1173.81
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 723.06
34 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 1306.80
35 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст 2736.90
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 1323.22
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 5133.97
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 1188.00
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 1516.32
40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 1049.76
40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1306.80
41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 736.56
41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 974.16
42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 1701.13
42.2 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години 3191.89
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 682.53
44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 1516.32
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 1270.36
46 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст 2736.85
47.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 3510.00
47.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 4076.68
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 1663.20
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 1348.96
50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 1404.00
50.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години 1841.40
51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 4711.05
51.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение 5043.70
52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 2721.60
52.2 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години 3341.89
53.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 2835.00
53.2 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години 3511.18
54.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 12960.00
54.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години 13338.00
55.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години 16524.00
55.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години 16605.00
56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 907.20
56.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 1188.00
57.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 3888.00
57.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 4860.00
58.1 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 1622.50
58.2 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години 1774.28
59 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 1120.00
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 1128.77
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза 1210.80
62.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 945.00
62.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години 1075.00
63.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 1614.60
63.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 1987.20
64.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 1253.41
64.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 1888.50
65.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 13095.00
65.2 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 15525.00
66.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 13500.00
66.2 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 16200.00
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 1000.00
68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст 629.64
68.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст 724.68
69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст 974.16
69.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст 1231.20
70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст 2762.28
70.2 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст 3430.53
71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст 645.84
71.2 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст 804.82
72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст 1350.00
72.2 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст 1782.49
73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст 2617.01
73.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст 3053.25
74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст 1418.00
74.2 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст 1542.02
75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст 2089.00
75.2 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст 2600.00
76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст 1306.80
76.2 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст 1774.07
77 Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст 803.25
78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 1249.05
78.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 1327.36
79.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години 698.70
79.2 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години 811.56
80.1 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 1209.60
80.2 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години 1544.63
81.1 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 1012.50
81.2 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години 1325.00
82.1 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 850.00
82.2 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 1203.00
83.1 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 1003.86
83.2 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 1421.00
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 1160.00
85.1 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити – при лица над 18 години 2204.28
85.2 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити – при лица под 18 години 2525.51
86.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години 1949.94
86.2 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години 2571.56
87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 2075.43
87.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 2663.49
88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 1123.85
88.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 1260.46
89.1 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 956.21
89.2 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 1245.85
89.3 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години – с усложнения 1396.93
90.1 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 1166.40
90.2 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 1463.83
91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания 1005.91
92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 1290.64
93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 921.41
94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 977.00
95 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем 830.60
96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити 851.54
97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 675.00
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 1330.56
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 1287.07
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 2432.04
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 2769.76
102 Диагностика и лечение на паразитози 1498.76
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 1498.76
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения 1663.20
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 2160.00
106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години 1004.49
106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години 1160.24
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 1309.06
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 5364.72
109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) 4608.52
110.1 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години 3600.00
110.2 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години 4373.00
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 745.20
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза 3240.00
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 400.00
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 746.81
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 3912.30
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 5340.60
116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 12030.00
117 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години 22453.20
118 Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение 38475.00
119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение 19280.00
120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция 21384.00
120.2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация 24591.60
121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 4700.00
122 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години 6885.00
123.1 Оперативно лечение на аневризми на абдоминална аорта 7938.00
123.2 Оперативно лечение на руптурирали аневризми на абдоминална аорта 15000.00
123.3 Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 5400.00
123.4 Диагностика и лечение след провеждане на КПр № 7 „Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“ 2650.00
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 3207.60
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 3510.00
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 2376.00
127 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 1135.54
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 702.67
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 880.00
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 650.00
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 1033.79
132 Кератопластика 1555.20
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 500.00
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 500.00
135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент 1687.48
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 4927.50
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 2257.20
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 971.00
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 806.00
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 500.00
140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 500.00
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1635.00
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 7058.53
143 Трансуретрална простатектомия 1745.00
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 2190.45
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1268.00
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 4751.69
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 1128.60
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 4236.60
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1896.29
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1361.31
151 Реконструктивни операции в урологията 2248.65
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 958.00
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1900.48
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 5113.01
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1863.00
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 6628.85
157 Радикална простатектомия 5105.40
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 886.00
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1794.00
160 Нерадикално отстраняване на матката 1790.00
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 3022.23
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1485.00
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 755.00
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 1740.00
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 891.00
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1740.00
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 5103.00
168.1 Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в акушерството и гинекологията 10827.00
168.2 Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в коремната хирургия, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията 11260.08
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 3628.80
170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 15246.00
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 5093.00
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 9630.67
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 4087.44
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 5234.64
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 5422.69
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 7970.17
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 2235.60
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 3625.64
179 Оперативни процедури върху апендикс 1340.00
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 1384.45
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 884.66
182 Оперативни процедури при хернии 1240.00
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1465.00
184 Конвенционална холецистектомия 2115.00
185 Лапароскопска холецистектомия 1710.00
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 4311.00
187.1 Оперативни процедури върху черен дроб с много голям обем и сложност 8000.00
187.2 Оперативни процедури върху черен дроб с голям обем и сложност 3500.00
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 3164.00
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 8335.22
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 3249.61
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 2065.00
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 3039.53
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 2121.53
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 2975.00
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 708.43
195 Оперативно лечение при остър перитонит 4423.15
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 2855.12
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 1033.56
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 4050.00
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 1010.00
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 480.00
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1945.00
201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 2450.00
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 1530.00
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 2973.04
204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 6479.26
205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 2548.00
206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 5464.80
206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация) 7751.70
206.3 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове“ 2600.00
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 3590.00
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 700.00
209 Хирургично лечение при травма на главата 2079.08
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 1390.00
211 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
211.1 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 4596.00
211.2 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол 5757.00
212 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 2900.00
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 4665.60
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 6026.40
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 3126.55
216 Спешни състояния в гръдната хирургия 1100.00
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 3304.80
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става 7452.00
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 8910.00
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 2079.00
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1474.00
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1587.60
220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) 2160.00
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 2700.00
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 794.00
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 1267.70
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 3973.32
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 2800.00
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 1417.06
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1250.00
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 970.00
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 561.00
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 2357.73
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 1247.40
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 1092.38
233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 5028.27
234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 15552.00
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1057.91
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 2773.44
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 1614.60
238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия 12312.00
239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област 19501.20
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 714.42
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години 680.40
241.4 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години 1209.60
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години 989.19
241.6 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години 1600.02
242 Диагностика и лечение на левкемии 2054.15
243 Диагностика и лечение на лимфоми 1600.00
244.1 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години 1027.46
244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години 1571.19
245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст 3400.00
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 1077.30
247 Брахитерапия с ниски активности 590.00
248 Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия
248.1 Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни 4000.00
248.2 Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни 7700.00
249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 1644.30
250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни 2721.60
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни 4700.00
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни 3402.00
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни 7030.80
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 5670.00
252.2 Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 10432.80
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 210.60
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 99.36
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции 97.77
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето 136.00
257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние 173.78
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 66.00
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 66.00
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
260.1 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 120.00
260.2 Робот-асистирана рехабилитация при детска церебрална парализа 220.00
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 829.97
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
262.1 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 780.00
262.2 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система като последици от мозъчно-съдова болест, след непосредствена дехоспитализация от профилирана клиника/отделение за активно лечение на основното заболяване 900.00
263.1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 500.96
263.2 Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб 900.00
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 740.00
265.1 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 500.96
265.2 Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на гръбначния стълб 900.00
265.3 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат след непосредствена дехоспитализация от профилирана клиника/отделение за активно лечение на основното заболяване 650.00
266 Речева рехабилитация след ларингектомия 571.24
267 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19 570.00
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 220.00

1.1 Хрониохемодиализа 250.00
1.2 Бъбречно-заместителна терапия (хемодиафилтрация) 401.76
2 Перитонеална диализа с апарат 216.00
3 Перитонеална диализа без апарат 171.00
4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 615.60
5 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания 60.00
6 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания 216.00
ЕА06 Заплащане за АПр 6 с отчетени ЛП, извън броя по ДЛА 15.00
7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания 162.00
ЕА07 Заплащане за АПр 7 с отчетени ЛП, извън броя по ДЛА 15.00
8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия 340.20
9 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза 150.00
10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация 280.80
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 420.00
12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 500.00
13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза 259.20
14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека 388.80
15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна 324.00
16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис 81.00
17 Диагностика и лечение на еритродермии 81.00
18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност 378.00
19 Оперативно отстраняване на катаракта 609.12
20 Хирургично лечение на глаукома 891.00
21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 250.00
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 414.72
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 550.80
24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 315.90
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 200.00
26 Амбулаторни хирургични процедури 243.00
27 Специфични изследвания при хематологични заболявания 431.00
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 200.00
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 300.00
30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 120.00
31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система 100.00
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор 100.00
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 50.00
33.2 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции 1361.00
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 500.00
35 Сцинтиграфски изследвания 160.00
36 Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) 1840.00
37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер 496.00
38 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО 60.00
39 Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит 250.00
40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза 153.00
41 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза 150.00
42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии 150.00
43 Специфични изследвания при пациенти с онкологични заболявания 648.00
44 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата 842.40
45 Диагностика на първични имунни дефицити 920.00
46 Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет, ползващи инсулинови помпи и/или сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата 129.60
47 Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет 77.76

1 Диализно лечение при остри състояния 285.00
2 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане 351.00
3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 800.00
4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 360.00
5 Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст 1 305.00
6 Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове 4 423.00
7 Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 2 700.00

1 Избор на екип за нормално раждане 850.00
1.1 Избор на индивидуална асистирана помощ от акушерка до 12-я час след раждането 120.00
2 Избор на лекар за епидурална анестезия 170.00
3 Избор на екип за хистероскопия 550.00
4 Избор на екип за серклаж 320.00
5 Избор на лекар за конизация 420.00
6 Аборт по желание 350.00
7 Избор на лекар за инкомплетен аборт 220.00
8 Избор на лекар за аборт по медицински показания във втората половина на бременността 450.00
9 Избор на лекар за пробно абразио 220.00
10 Избор на лекар за кардиографско изследване на плода на нележащо болни 20.00
11 Избор на лекар за инцизия на Бартолинова жлеза 230.00
12 Избор на лекар за екстирпация на Бартолинова жлеза 470.00
13 Избор на лекар за диагностична лапароскопия 560.00
14 Избор на екип за оперативна лапароскопия 710.00
15 Избор на екип за Секцио Цезарея 850.00
16 Избор на екип за LAVH 900.00
17 Избор на екип за тотална хистеректомия 880.00
18 Избор на екип за миомектомия 780.00
19 Избор на екип за вагинална хистеректомия 880.00
20 Избор на екип за урогинекологична операция 710.00
21 Избор на екип за предна влагалищна пластика 450.00
22 Избор на екип за задна влагалищна пластика 450.00
23 Избор на екип за предна и задна влагалищна пластика 680.00
24 Избор на лекар за екстирпация на остри кондиломи 350.00
25 Избор на екип за цезарово сечение, с допълнителна хирургична интервенция 890.00
26 Избор на екип за цезарово сечение на близнаци 890.00
27 Ултразвук на корем или таз 50.00

1 Скрининг за изследване на слуха на новородени и деца до 3 годишна възраст 20.00
2 Вземане на венозна кръв на бебе 10.00
3 Трансфонтанелна ехография 40.00
4 Еднократно олъчване във фотокамера 20.00
5 Процедура фототерапия 25.00
6 Индивидуални грижи за новороденото - акушерски/ сестрински 12 часа 50.00
7 Консултативен лекарски преглед 35.00

1 Избор на екип за Лазераблация при варикоза 890.00
2 Избор на екип за стрипинг на повърхностни венозни съдове 400.00
3 Избор на лекар за Ендоваскуларни процедури за реваскуларизация на крайниците 500.00

1 Обрязване 450.00
2 Увеличаване на бюст с импланти / цената на имплантите е включена / 5 950.00
3 Увеличаване на устни със силиконови импланти „PERMALIP”- цена за една устна с включен консуматив 1 050,00
4 Корекция на ушите / аурикулопластика / 1 200,00
5 Абдоминопластика 2 650,00
6 Миниабдоминопластика 2 250,00
7 Намаляване на бюста / редукционна мамапластика/ 3 000,00
8 Премахване на гръдни импланти 1 550,00
9 Липосукция 2 000,00
10 Оперативна лабиопластика 1250,00
11 Намаляване на ареолата 800,00
12 Дълбок нехирургичен лифтинг на лицето /EXODERM-LIFT/ 3 000.00

1 Транспорт на болен в рамките на града 30.00
2 Транспорт на болен извън града 1.30 лв. / км
в двете посоки, но не по-малко от 30.00 лв.

1 Административно обслужване на договори с други лечебни заведения 300.00
2 Копирни услуги 0.20 лв. / на страница
3 Изготвяне на договор 20.00
4 Изготвяне на анекс 10.00
5 Заверен препис на страница на медицински документ 2.00

1 Барабрани
1.1. Голям 10.00
1.2. Среден 9.00
1.3. Малък 7.50
2 Пакети
2.1. Размер 5/25 см. 3.20
2.2. Размер 7.5/25 см. 3.20
2.3. Размер 10/25 см. 3.20
2.4. Размер 15/30 см. 3.20
2.5. Размер 10/40 см. 3.20
2.6. Размер 15/15 см. 3.20
2.7. Размер 20/20 см. 3.20
2.8. Размер 25/25 см. 3.20
2.9. Размер 30/30 см. 3.20

1 Избор на лекар за извършване на малки оперативни процедури 200.00
2 Избор на лекар за извършване на средни оперативни процедури 500.00
3 Избор на екип за извършване на големи оперативни процедури 700.00

1 Инвазивна емболизация на маточни тумори, включваща и 2 фл. микросфери без ЯМР 2500.00
2 Инвазивна емболизация на маточни тумори, включваща и 2 фл. микросфери без ЯМР, с използване на микрокатетър 3259.00
3 Пулсна терапия на пациенти с диагноза СЛЕ 78.00

1 Махане на скоби от извършена сутура със съшивател 30.00

1 Избор на екип за осъществяване на фиброгастроскопия с обща анестезия 200.00
2 Избор на екип за осъществяване на фиброколоноскопия с обща анестезия 200.00
3 Приложение на биологично активни субстанции за лечение на хронични възпалителни заболявания 50.00
4 Коремна пункция 40.00
5 Интравенозно вливане на собствен биологичен препарат - Хуман албумин 20%, 100 ml 20.00

1 Избор на екип за оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550,00
2 Избор на екип за оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 900,00
3 Избор на екип за оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 900,00
4 Избор на екип за оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 900,00
5 Избор на екип за оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 900,00
6 Избор на екип за оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 900,00
7 Избор на екип за оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 900,00
8 Избор на екип за оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 900,00
9 Избор на екип за оперативни процедури върху апендикс 650,00
10 Избор на екип за хирургични интервенции за затваряне на стома 650,00
11 Избор на екип за хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500,00
12 Избор на екип за оперативни процедури при хернии 650.00
13 Избор на екип за оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700,00
14 Избор на екип за конвенционална холецистектомия 900,00
15 Избор на екип за лапароскопска холецистектомия 900,00
16 Избор на екип за оперативни процедури върху черен дроб 900,00
17 Избор на екип за оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 900,00
18 Избор на екип за оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 900,00
19 Избор на екип за оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 900,00
20 Избор на екип за оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 900,00
21 Избор на екип за лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550,00
22 Избор на екип за лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени  новообразувания 305,00
23 Избор на екип за оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 800,00
24 Избор на екип за оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300,00

1 Избор на екип за оперативни интервенции 420.00

1 Преглед при лекар със специалност 100.00
2 Вторичен преглед 40.00
3 Преглед при лекар специализант, с не по-малко от 3 години стаж по специалността 40.00
4 Превръзка на рана 35.00
5 Комплекс от 5 бр., превръзки във времето 120.00
6 Превръзка на рана със специфичен консуматив 45.00
7 Извършване на мускулна манипулация 10.00
8 Извършване на венозна манипулация 20.00
9 Включване на инфузионна система 40.00
Всички цени са с начислен ДДС.
Последна актуализация от 01.05.2024 г.
Забележка: Съгласно наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ – ДВ бр. 53 от 12.07.2011 г. цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а цената за избор на екип – 900 лв.