Финансиране сливането на База 1 и База 2 и продажба на неоперативни имоти

ЕДИНСТВЕН НАЧИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЛИВАНЕТО НА БАЗА I И БАЗА II Е ПРОДАЖБАТА НА НЕОПЕРАТИВНИТЕ ИМОТИ

Поради повишен обществен интерес, по повод предложението на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – за продажбата на два недвижими имота, собственост на дружеството, както и за да се избегнат недоразумения и спекулации по темата, представяме мотивите на ръководството.

В изпълнение на задание на Министъра на здравеопазването, с писмо от август 2015 г., в качеството му на основен акционер в болницата – търговско дружество /притежаващ 51 % от собствеността/ ръководството на Областната болница изготви ПЛАН ЗА ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ИМОТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, с опис на ДМА и разделянето им на оперативни, т.е. пряко свързани с предмета на дейност на ЛЗ и неоперативни. Съставна част на този план е предлагането на процедура, която да бъде приложена за всеки един от неоперативните имоти /продажба, наем, учредяване на ограничени вещни права и др./, посочване на „предвидени финансови средства за реализирането на всяка една процедура” и ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СРЕДСТВА, В ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И ДР. ДЕЙНОСТИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Така, по настояване на основния акционер МЗ, Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД приема Плана, в който са описани два неоперативни имота, които към този момент влияят силно негативно на икономическите резултати на дружеството – с площ от 18 706 кв. м. и 1 450 кв. м. Приходите от тяхната продажба са начин за финансиране сливането на двете Бази на болницата – База I /Нова болница/ и База II /Стара болница/, които са на отстояние 3 км. една от друга. При преструктуриране на сградния фонд, т.е. съсредоточаване дейността на дружеството само в База I, чрез направата на новопостроена сграда с РЗП от 4 500 кв. м., икономията на средства за една година ще бъде в размер на поне 477 981 лв. Освен това, ежегодно за минимална поддръжка на неоперативните имоти, ЛЗ изразходва 45 100 лв.

По предварителни разчети за построяването на новата сграда в База I, в която да се помещават действащите сега лечебни структури от База II, ще са необходими поне 4 659 750 лв.

През последната седмици ръководството на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, в лицето на неговия изпълнителен директор д-р Стефан Филев, многократно и аргументирано публично обоснова спешната необходимост от сливането на двете Бази /ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по икономически въпроси към Общински съвет – В. Търново/. Водещи медицински специалисти от ЛЗ също споделят разбирането, че продажбата на неоперативните имоти, които кумулират само тежести за дружеството, не просто би променила финансовата ситуация, но ще повишила качеството на предлаганите медицински услуги, съгласно всички стандарти на добрата медицинска практика. С реализираните икономии ще е възможно и цялостно техническо преоборудване на ЛЗ, ще се увеличи ФРЗ, както и средствата за изпращане на специалисти за обучение и повишаване на квалификацията.