Полезна информация при прием и изписване

ПРИЕМ

ПЛАНОВ ПРИЕМ

Пациентите за планов прием постъпват в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, след като имат издадено електронно  направление за хоспитализация от личен лекар, специалист от Диагностично-консултативен и медицински център, от други болници или по личен избор.

Регистрация при планов прием

При първото си посещение, пациентите се насочват към Приемния офис (на първият етаж, срещу централен вход) на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, където получават пълна информация за хоспитализацията.

Документи, които трябва да носите при приемане в болница:

 • документ за самоличност на пациента;
 • Рецептурна книжка, ако разполагате с такава;
 • Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви;
 • Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност;
 • Епикризи от предходни хоспитализации;
 • Образни и лабораторни изследвания, ако имате такива направени в доболничната помощ;
 • Всички пациенти на болницата, които са здравноосигурени в НАП заплащат за всеки ден болнично лечение, не повече от 10 дни годишно – потребителска такса, която в момента е определена на 5.80 лв. дневно;
 • Съгласно чл. 37 от ЗЗО от заплащане на сумите са освободени лица със заболявания, определени по списък към НРД (посочени в Приложение №11), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти
 • При необходимост от заплащане на медицински дейности или консумативи, които не се реимбурсират от НЗОК те се заплащат по утвърден ценоразпис;
 • Ако пациентът е допълнително здравно осигурен, разходите се покриват от  неговия здравен фонд.

СПЕШЕН ПРИЕМ

В мултипрофилно Спешно отделение се предоставя спешна медицинска помощ на пациенти пристигнали с екип и транспорт на Центъра за спешна медицинска помощ или сами потърсили медицинска помощ по спешност.

При постъпване в Спешно отделение пациентите подлежат на медицински триаж, определящ степента на спешност на състоянието им. Редът на извършване на прегледи и манипулации се определя според триажната категория (степента на спешност).

При необходимост от хоспитализация, след оказана медицинска помощ по спешност, пациентите се приемат незабавно.

Поради необходимост от специализирана диагностика и незабавно осъществяване на оперативна интервенция и/или лечение, пациентите на Отделението по акушерство и гинекология се приемат от Приемен кабинет, намиращ се в отделението.

Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна. (Удостоверение от НЗОК или Европейска здравноосигурителна карта издадена от друга държава член на ЕС).

 • Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права се приемат срещу заплащане по ценоразпис на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, а  в случай, че възстановят здравноосигурителните си права до края на хоспитализацията, лечението се поема от НЗОК.
 • Пациенти, отговарящи на условията по чл.1, ал.3 от Постановление № 17/31.01.2007 г. на МС се лекуват, като стойността на лечението се заплаща от Агенция „Социално подпомагане“ по местоживеене.

 

ИЗПИСВАНЕ

Изписването на пациент става от лекуващия/дежурния лекар на отделението. Пациентът следва да бъде уведомен за деня на очакваното изписване.

При изписването от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е необходимо пациентът да заплати потребителската такса и да предостави документ за самоличност за дехоспитализация.

В деня на изписването се издава епикриза в три екземпляра: за лист „История на заболяване“, за пациента и за Общопрактикуващ лекар. Същата трябва да предоставите на общопрактикуващия лекар и/или наблюдаващия ви специалист от извънболничната помощ.

Всеки пациент има право на два контролни прегледа, които трябва да се осъществят в рамките на един месец след дехоспитализацията, а за децата до 18г. три контролни прегледа, които не се заплащат.

 

При желание на пациента да напуснете лечебното заведение и лекарят не е съгласен с това, пациента ще подпише декларация, в която подробно са описани възможните рискове за здравето му и съответните последствия.