СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (по-долу само „Регламент (ЕС) 2016/679“) да ви информира за извършваните от МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който имате право да ги упражнявате, в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

 1. Данни за администратора и за контакт с него

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, наричана по-долу само МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД е юридическо лице – акционерно дружество, което се състои от акционери, участващи в управлението на дружеството с различен размер на капитала. Към деня на учредяването си, държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, притежава 51 %  от капитала на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, а останалите 49 % от капитала е разпределен между общините в област Велико Търново.

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД е администратор на личните данни съгласно разпоредбите на чл. 4, §7 от Регламент (ЕС) 2016/679, като определя начина и средствата, с които се обработват личните данни при или по повод осъществяване на възложените ѝ от закона правомощия. Седалището и адресът на управление на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД са: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1. Информация и отговор на въпросите ви относно защитата на личните данни, имате възможност да получите лично или да подадете исканията си в офиса на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД –  гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1.

Исканията си можете да отправяте и на електронен адрес: dpo@mobaltarnovo.com, телефон: 0898/726333

 

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

MНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ осъществява правомощията, предвидени в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на регистър на пациентите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД
 • Водене на регистър на служителите/работниците на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД
 • Водене на регистър за видеонаблюдение,
 • Изпълнение на други функции, определени от закона;

При упражняване на правомощията си МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД обработва лични данни на  пациенти, служители и трети лица, работещи с организацията в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, &1, б. „в“, „г“, д“, чл. 9, §2, б. „б“, б. „в“, б. „е“, б. „з“, б. „и“ и б. „й“. от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД обработва лични данни на основание чл. 6, &1, б. „в“ и чл. 9, &2, б. „б“ от Регламента. Категориите обработвани данни са свързани с  физическата и социалната идентичност на лицата, тяхната семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние.

Когато МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД обработва лични данни на субекта, на данни, той не трябва  да изисква изричното съгласие на физическото лице, тъй като съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, администраторът като публичен орган има правото да обработва тези данни без изричното съгласие на субекта.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 

 1. Срок на съхранение на данните.

Като администратор на лични данни МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД обработва данни за период съгласно предвиденото в действащото  законодателство и в съответствие с принципа за ограничаване на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, Останалите данни се съхраняват в различни срокове, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, са насочени към осигуряване защита на правата на субектите на лични данни, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Горните права имате възможност да упражните, чрез отправено искане до МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД (писмено, устно или по електронен път), в което следва да посочите конкретно вашето искане. То следва да бъде подписано и изпратено на адреса на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД– гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, на електронната поща на длъжностното лице по защита на данните – dpo@mobaltarnovo.com или на телефон: 0898/726333

 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до административен съд;

Ако считате, че са нарушени ваши права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. Велико Търново.

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 

 1. Механизми за защита на личните данни въведени МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД

С Вътрешни правила относно защитата на личните данни на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, приети с Протокол № 8/28.08.2018г. с Решение от ……………/2018г.,  на Съвет на директорите, са въведени механизми за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, като пълния текст на Вътрешните правила имате възможност да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни във МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, може да получите на  dpo@mobaltarnovo.com

Уебсайтът на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД използва само задължителни „бисквитки“, които не съхраняват лични данни на физическите лица.