Основен ремонт на реанимацията

До месец и половина Първо вътрешно отделение ще се премести в Нова болница В МОМЕНТА СЕ ИЗВЪРШВА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕАНИМАЦИЯТА, съобщи д-р Сибила Маринова, която освен реаниматор е и …

АГ oт­дe­лe­ни­e­тo се из­въp­ш­вaт лa­пa­poc­кoп­c­ки oпe­pa­ции

В АГ от­де­ле­ни­е­то на об­лас­т­на­та бол­ни­ца във Ве­ли­ко Тър­но­во ве­че се из­вър­ш­ват ла­па­рос­коп­с­ки опе­ра­ции, съ­об­щи на­чал­ни­кът д-р Ми­ро­люб Ко­жу­ха­ров. За­ед­но с не­го в опе­ра­ци­и­те учас­т­ва и ко­ле­га­та му д-р Ге­ор­ги …