Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД

Поради липса на кворум насроченото за днес 19 януари 2016 г. Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД се отлага за 10 февруари 2016 г., от 13,00 ч., на същото място и при същия дневен ред и условия.