Общо събрание на акционерите

На 11 април 2016 г., в сградата на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД /гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1/, от 13:00 ч. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството,  насрочена с Покана обявена в ТР на 07.03.2016 г.

Присъстваха всички акционери, с изключение на представителите на Община Горна Оряховица и Община Златарица.

След проведеното обсъждане и гласуване по обявените в Поканата точки от дневния ред за провеждане на извънредното ОСА, няма взети решения по въпросите включени в дневния ред, поради липса на квалифицирано мнозинство.

По т. 1 от дневния ред представителят на държавата /притежаваща 51% от акциите на дружеството/  гласува „ЗА”. Общините Лясковец, Велико Търново, Елена, Златарица, П. Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол гласуваха „ПРОТИВ”.