Днес МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД продължава да се утвърждава като водещо лечебно заведение с регионално и междуобластно значение. Болницата обслужва населението на десетте общини от Великотърновска област.

Лечебното заведение е със структуроопределящо значение за здравеопазването в Централна Северна България, тъй като е разположена между три от основните пътните артерии за страната и поема голяма част от травматичните случаи.
Болницата е единственото лечебно заведение в област Велико Търново, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ.
Нашата мисия е да повишаваме качеството на живота, чрез медицинско обслужване на равнището на най-съвременните постижения на медицината, да осигуряваме равни възможности за лечение на пациентите.
Основната цел на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново е достигане оптимално ниво на осигуреност на населението на Област Велико Търново от медицинско обслужване. Сред основните ни приоритети са осигуряването на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания.