На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-5/02.08.2023 г. – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата по следните специалности:

– Акушерство и гинекология – 1 място;
– Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
– Вътрешни болести – 1 място;
– Гастроентерология – 1 място;
– Ендокринология и болести на обмяната – 1 място;
– Инфекциозни болести – 1 място;
– Кардиология- 1 място;
– Клинична вирусология – 1 място;
– Клинична лаборатория- 1 място;
– Клинична микробиология – 1 място;
– Неврология – 1 място;
– Нефрология – 1 място;
– Неонатология- 1 място;
– Образна диагносгика- 1 място;
– Клинична патология – 1 място;
– Ортопедия и травматология- 1 място;
– Очни болести- 1 място;
– Пневмология и фтизиатрия- 1 мяс го;
– Педиатрия- 1 място;
– Съдова хирургия – 1 място;
– Трансфузионна хематология – 1 място;
– Урология – 1 място;
– Физиотерапия – 1 място;
– Хирургия – 1 място.

На основание чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново обявява свободни длъжности за специализанти, които не са финансирани от държавата по следните специалности:

– Неврохирургия- 1 място;
– Неонатология – 1 място;
– Хирургия- 1 място;
– Нефрология- 1 място;
– Кардиология – 1 място;
– Гастроентерология – 1 място.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявените длъжности е необходимо в срок до 10.09.2023 г. да представят в отдел „Човешки ресурси“ следните документи:

– Заявление;
– Ксерокопие от документи за завършено виеше медицинско образование;
– Автобиография;
– Удостоверение за членство в БДС;

Кандидатите, желаещи да специализират могат да получат информация в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на обявените по-долу телефони за справки.

За справки:
гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №1

Телефони:
Зам. Директор ОМД: 062/526604; GSM: 089/6944223
Отдел „Човешки ресурси“ –  062/640959