Годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ

На 09 юни 2016 г., в сградата на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД /гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1/, от 13:00 ч. се проведе годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Присъстваха всички акционери, с изключение на представителите на Община Елена.

След проведеното обсъждане и гласуване по обявените в Поканата точки от дневния ред за провеждане на годишно ОСА, има взети решения по въпросите включени в дневния ред, както следва:

Така предложените т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4  от дневния ред са приети.

Т. 5 от дневния ред не е приета.

Т. 6 от дневния ред е приета.

Т. 7 от дневния ред, за промяна в Съвета на директорите е приета. Освободени са членовете на Съвета Светла Истаткова /досегашен председател/ и д-р Анета Маноилова /досегашен зам.-председател/ и избрани д-р Валентина Генова и д-р Сибила Маринова. Новият Съвет на директорите все още не е ситуиран.

Т. 8 от дневния ред е приета.

Т. 9 от дневния ред е приета.

Т. 10 от дневния ред не е приета. Общините гласуваха против.

Т. 11 от дневния ред не е приета.

Т. 12 от дневния ред е приета, за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, надлежно описани в поканата за годишното Общо събрание на акционерите.