АГ oт­дe­лe­ни­e­тo се из­въp­ш­вaт лa­пa­poc­кoп­c­ки oпe­pa­ции

В АГ от­де­ле­ни­е­то на об­лас­т­на­та бол­ни­ца във Ве­ли­ко Тър­но­во ве­че се из­вър­ш­ват ла­па­рос­коп­с­ки опе­ра­ции, съ­об­щи на­чал­ни­кът д-р Ми­ро­люб Ко­жу­ха­ров. За­ед­но с не­го в опе­ра­ци­и­те учас­т­ва и ко­ле­га­та му д-р Ге­ор­ги Гер­га­нов.

Ла­па­рос­коп­с­ки­те опе­ра­ции в от­де­ле­ни­е­то са дъл­го­о­чак­ва­ни и са доб­ри въз­мож­нос­ти за кра­тък бол­ни­чен прес­той и по-бър­зо въз­с­та­но­вя­ва­не, за­я­ви д-р Ко­жу­ха­ров. До­се­га са опе­ри­ра­ни 6-7 же­ни по то­зи на­чин, ко­и­то ве­че са оз­д­ра­ве­ли и ра­бо­тят.

На 16 яну­а­ри ме­ди­цин­с­ки­ят екип бил пос­та­вен на из­пи­та­ние, тъй ка­то по вре­ме на по­ред­на­та ла­па­рос­коп­с­ка опе­ра­ция се счу­пил ин­с­т­ру­мент. Опе­ри­рах­ме 18-го­диш­на де­вой­ка с кръ­во­из­лив в ко­ре­ма, за щас­тие, спа­сих­ме мо­ми­че­то. На дру­гия ден то бе из­пи­са­но, раз­ка­за д-р Ко­жу­ха­ров.

Той до­пъл­ни, че при тра­ди­ци­он­на­та хи­рур­гия по­доб­на опе­ра­ция е дос­та рис­ко­ва. В слу­чая при де­вой­ка­та от спу­кан яйч­ник се от­во­рил ар­те­ри­а­лен кръ­во­но­сен съд и ко­ре­мът се пъл­нил с кръв. Вмес­то да от­во­рим сто­ма­ха по спеш­ност по кон­вен­ци­о­на­лен път, се на­ме­сих­ме ла­па­рос­коп­с­ки .Ко­га­то опе­ра­ци­я­та би­ла в раз­га­ра си, се счу­пил ин­с­т­ру­мен­тът – ма­ни­пу­ла­тор. За­ме­них­ме го с друг, не бе­ше съ­щи­ят и опе­ра­ци­я­та се за­ба­ви мал­ко, но всич­ко за­вър­ши доб­ре, ко­мен­ти­ра ше­фът на АГ-то.

Ле­че­ние на кис­ти, из­вън­ма­точ­на бре­мен­ност и ди­аг­нос­ти­ка из­вър­ш­ват ла­па­рос­коп­ки ги­не­ко­ло­зи­те във ве­ли­ко­тър­нов­с­ко­то АГ от­де­ле­ние. Ня­ма­ме опе­ра­ция до­се­га, ко­я­то да сме за­поч­на­ли ла­па­рос­коп­с­ки и да не сме я до­вър­ши­ли по то­зи ме­тод, от­че­те още д-р Ко­жу­ха­ров. Се­га на­ме­ре­ни­я­та на ги­не­ко­ло­зи­те са да пра­вят и хис­те­рек­то­мии (от­с­т­ра­ня­ва­не на мат­ка­та) по ме­ди­цин­с­ки по­ка­за­ния.

Ва­ся ТЕРЗИЕВА, в-к Янтра Днес